Belmont MA - 2 Alarms on Trowbridge Street - firstduephotos